อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง,เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2563

แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 2563

ผ่อนชำระภาษี : เมษายน – มิถุนายน 2563

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

ภาษีป้าย

ยื่แบบ : มกราคม – มินามีนาคม 2563

ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับตังแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน

ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงิน 15 วัน นับตั้งแต่วันแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

เบี้ยปรับ : 10% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวน

: 20% ของค่าภาษี มาชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวนถาม

: 40% ของค่าภาษี มาชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวนถาม

เงินเพิ่ม : ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ บทลงโทษ : เบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม,อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

ติดต่อ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก 073567028

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน