อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางสาวโนรยารัตน์ อารง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวรุสมีณี ยาการียา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน