อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สำนักปลัด

นายมะยากี ดอแม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

0630800900

นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

0872863351

นางสาวรุสนานี อับดุลรอแม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางซูไรด๊ะ สาเมาะ

นักทรัพยากรบุคคล

นายจรัส บินอาสัน

นักพัฒนาชุมชน

นางมาสกะห์ ยูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมูฮำมัดกัดดาฟี มะแซ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมูหมัดยานี อารง

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอันวา อาแซ

คนงานทั่วไปประจำรถบรรทุกน้ำ

นายสุกรี อับดุลตอเละ

คนงานทั่วไปประจำรถบรรทุกน้ำ

นายแวหะมะ เจะดะ

พนักงานขับรถยนต์

นายแวหะมะ เล๊ะเล็น

นักการภารโรง

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน