อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอัสนีย์ เบญจสมัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเกษมศักดิ์ เวชพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวตอเฮเร๊าะ โต๊ะปาตี

ครู คศ.3

นางสาวอามีดะห์ อาแซ

ครู คศ.2

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน