อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คณะผู้บริหาร

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก
073-567-028 / 080-957-3490

นายสูดิง เจ๊ะโซ๊ะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก ลำดับที่ 1

073-567-028 / 081-061-0672

นายสูดิง เจ๊ะโซ๊ะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก ลำดับที่ 2

073-567-028 / 094-565-8373

นายอัฟฟัน ลีมอปาแล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

073-567-028 / 093-257-4265

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน