อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กองคลัง

นางชลลดา กองทัพธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุกานดา มือลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนูรซีลา อาบ๊ะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางณัศรีนย์ ราพู

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกูทรายหนับ ลอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพาดีละห์ ยูโซ๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอิสมาแอล หะยีมะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอับดุลเล๊าะ อาหะมะ

พนักงานขับรถยนต์

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน