อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างส่วนราชการ

นายมะยากี ดอแม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทร 061-380-0900

นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทร –

นางสาวรุสนานี อับดุลรอแม

นักวิเคราะนโยบายและแผน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 096-0745891

นางชลลดา กองทัพธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 080-705-0939

นายอับดุลอายิบ อิสสะมะแอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 081-540-5792

นางสาวอัสนีย์ เบญจสมัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 089-495-5635

นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ –

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน