อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างส่วนราชการ


ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก


นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทร 087-286-3351


นางสาวรุสนานี อับดุลรอแม

นักวิเคราะนโยบายและแผน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 096-0745891


นางชลลดา กองทัพธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 080-705-0939


นายอับดุลอายิบ อิสสะมะแอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 081-540-5792


นางสาวอัสนีย์ เบญจสมัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 089-495-5635


นางสุนิดา สะมะแอ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 087-286-3351

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน