อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ชื่อ – นามสกุล

อีเมลล์

หัวข้อ

รายละเอียด

Success

ส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

Error

ขออภัย! รายละเอียดไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน