อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สมาชิกสภา


นายมูหมัดรอพี หะยีซอ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 080-863-4494


นายอับดุลรอฮิม ดอฮะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 062-173-2154


นายมาวาร์ดี สาและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 084-397-6794


นายมะนูดิง สาแม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 082-265-4100


นายอับดุลรอนิง มะอิลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 081-054-7224


นางมารูณี แวนากอ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

เบอร์โทรศัพท์ 098-9030814

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน