อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
    “บริหารจัดการด้วยธรรมภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบล และผังเมืองรวมจังหวัด
 2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดำริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน
 6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์ 
 8. ด้านโครงสร้างพืื้นฐาน
       1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
       1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
       1.3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
       1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
       1.5 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
 9. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
       2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
       2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
       2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
       2.5 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
       2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
       2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 10. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
       3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
       3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
       3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 11. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
       4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
       4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
       4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       4.4 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
       4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
 12. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ                  ชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
       5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
       5.4 จัดทำระบบกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
       5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 13. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
       6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
       6.3 เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
       6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานในท้องถิ่น
       6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
 14. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
       7.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
       7.2 พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
       7.3 พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
       7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
       7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
       7.6 พัฒนา ส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์็และเผยแพร่การดำเนินงานองค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน