อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อีเมลล์

เรื่องที่ต้องการร้องเรียน

รายละเอียด

Success

ส่งคำร้องสำเร็จ

Error

ขออภัย! ไม่สามารถส่งคำร้องของท่าน โปรดทำตามเงื่อนไขด้านบน

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน