อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : เบี้ยผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่?

คำตอบ : ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะโอนเข้าวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ 10


คำถาม : เด็กอายุเท่าใดถึงสามารถสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

คำตอบ : 2 ปีครึ่ง


คำถาม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครช่วงเวลาใด

คำตอบ : เดือนมีนาคมของทุกปี


คำถาม : เงินอุดหนุนบุตรโอนเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่?

คำตอบ : ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะโอนเข้าวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ 10


คำถาม : ภาษีท้องถิ่น สามารถจ่ายช่วงเวลาใด

คำตอบ : ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน