อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมได้มอบนโยบาย No gitf policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรับทราบแนวทาง Do & Don’t ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พนักงานในสำนักงานมีคุณธรรมสุจริต 

นายมะสดี เจ๊ะโซ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก

ทำเนียบบุคลากร

แผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำเดือน

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน